Regulamin

1.§ Zasady rezerwacji pobytu

1.Dokonanie rezerwacji pobytu w Obiekcie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rezerwacji pobytu Klient może dokonać poprzez:
•wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail,
•osobiście, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwującej na miejscu.

2.Zasady rezerwacji
•Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do Obiektu prosimy o powiadomienie Recepcji do godz. 12.00 .
3.Dokonanie rezerwacji nie wymaga wpłacenia zadatku, jednak anulowanie rezerwacji po godzinie 12-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Obiekt do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.
4.Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji na prośbę Klienta złożoną do recepcji co najmniej na 2 dni przed dniem przyjazdu nie pociąga za sobą kosztów dla Klienta. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.

5.Ceny pokoi ustalane są indywidualnie w zależności od standardu pokoju ,wielkości grupy oraz długości pobytu .

2.§ Doba

1.Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.
2. Jeśli zaistnieje potrzeba Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3.§ Korzystanie z pokoju

1.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2.Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od 7.00 do 20.00.
3.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu , wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w nim , albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Obiektu.

4.§ Obowiązki Obiektu.

Obiekt ma obowiązek zapewnić:
1.Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
2.Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
3.Sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

5.§ Zasady porządkowe korzystania z Obiektu

1.W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego
2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
3.Bez zgody pracowników Obiektu nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi.
4.Na terenie Obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
5.Poza miejscami wyznaczonymi na terenie Obiektu, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.
6.Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów.

6.§ Odpowiedzialność za mienie

1.Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi .
2.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych w Obiekcie powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
4.Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w mieniu Obiektu lub mieniu Gościa niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na jego teren ,w szczególności pieniądze , papiery wartościowe , dokumenty , urządzenia elektryczne itp. oraz za pojazdy parkowane w na terenie lub w otoczeniu obiektu .

7.§ Akceptacja Regulaminu

1.Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej Obiektu www.tossta.pl jest dostępny w recepcji i pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy.
2.Dokonanie rezerwacji na pobyt w Obiekcie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Nocleg już od:
za dobę!
30

Rezerwacja

Masz problem z rezerwacją?

Skontaktuj się z nami:

rezerwacja@tossta.pl

(+48) 797-700-667

(+48) 696-096-894